Επιθεωρήσεις 2ου Μέρους


Μέσω των επιθεωρήσεων 2ου μέρους, η Qualiment αναλαμβάνει τη διενέργεια αξιολογήσεων που έχουν ως στόχο την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης ενός προμηθευτή / υποκατασκευαστή κάποιου πελάτη, βάσει συγκεκριμένων προτύπων, κανονισμών, οδηγιών ή προδιαγραφών. Επίσης, η Qualiment παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις επαγγελματικές ανάγκες των πελατών της. Ενδεικτικά, διενεργείται: Υγειονομική επιθεώρηση αρχικής διαγνωστικής ανάλυσης, Υγειονομική επιθεώρηση εγκαταστάσεων-μονάδων, Υγειονομική επιθεώρηση για αξιολόγηση προμηθευτών.

 

Second_Party_Audits_1ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ

Οι επιθεωρήσεις αφορούν όλες τις επιχειρήσεις  τροφίμων και εφαρμόζονται σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας όπως:

 • Αλυσίδες καταστημάτων διάθεσης και πώλησης τροφίμων,
 • Εργοστάσια – εργαστήρια παραγωγής τροφίμων,
 • Επιχειρήσεις αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς τροφίμων,
 • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ειδών αρτοποιίας και  ζαχαροπλαστικής, που διαθέτουν καταστήματα σε πολλά σημεία της χώρας.

 

Α) Υγειονομική επιθεώρηση αρχικής διαγνωστικής ανάλυσης

Η Αρχική Διαγνωστική Ανάλυση (επιθεώρηση) βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία για τις επιχειρήσεις τροφίμων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα για τις βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών. Σκοπός της Αρχικής Διαγνωστικής Ανάλυσης είναι να καταγραφούν και να αποτυπωθούν με τη μορφή μελέτης, οι όποιες αποκλίσεις από την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία σχετικά με τους επιθεωρούμενους χώρους και να προταθούν στη διοίκηση τρόποι επίλυσης και άρσης αυτών, ώστε  να είναι

δυνατή η μετέπειτα αδειοδότηση της επιχείρησης από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων.

Η Αρχική Διαγνωστική Ανάλυση – Μελέτη Κάλυψης Υγειονομικών Απαιτήσεων περιλαμβάνει:

Η Αρχική Διαγνωστική Ανάλυση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο συνεργάτη της Qualiment και περιλαμβάνει:

 • Καταγραφή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στο σύνολο τους και προσδιορισμός των παραγωγικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση
 • Καταγραφή μη συμμορφώσεων – αποκλίσεων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία,
 • Πλάνο προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών με δυνατότητα χρονοδιαγράμματος και υπευθύνου υλοποίησης αυτών.

 

Β)Υγειονομική επιθεώρηση εγκαταστάσεων-μονάδων

Second_Party_Audits_2Η υγειονομική επιθεώρηση εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τους συνεργάτες της Qualiment, επισημαίνει τις απαιτήσεις που πρέπει να ισχύουν από τη νομοθεσία για την ορθή λειτουργία ενός καταστήματος τροφίμων και ποτών ή μιας βιομηχανία παραγωγής τροφίμων. Εστιάζει στην υφιστάμενη νέα νομοθεσία και διευκολύνει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στις αποφάσεις υγιεινής των εγκαταστάσεων.

 

 

Γ)Υγειονομική επιθεώρηση για αξιολόγηση προμηθευτών – συνεργατών – εργολάβων & διαδικασία εγκεκριμένων προμηθευτών 

Οι επιθεωρήσεις για αξιολόγηση συνεργατών-προμηθευτών πραγματοποιούνται με επισκέψεις των συνεργατών της Qualiment στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών. Η συχνότητα και το πρόγραμμα των επισκέψεων καθορίζονται σε συνεργασία με την εταιρεία.  Κάθε επιθεώρηση συνοδεύεται από αναλυτικό report με βαθμολογία & παρατηρήσεις για κάθε προμηθευτή. Στο report θα προτείνονται και διορθωτικές ενέργειες για όσα πεδία ελέγχου είναι μη συμμορφούμενα και παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Second_Party_Audits

Ενδεικτικά και μη περιοριστικά οι επιθεωρήσεις θα περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχο στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των προμηθευτών – υπεργολάβων,
 • Έλεγχο τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής του προσωπικού,
 • Έλεγχο των παραγωγικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων των προμηθευτών – υπεργολάβων,
 • Έλεγχο τήρησης αρχείων και διαδικασιών HACCP, αρχείων ελέγχου νερού, αρχείων καθαρισμού και απολύμανσης, αρχείων απεντομώσεων και μυοκτονιών.

Στις επιθεωρήσεις τέτοιου τύπου περιλαμβάνονται και οι επιθεωρήσεις σε καταστήματα του εταιρικού δικτύου και καταστήματα Franchise.