Εκπαιδεύσεις Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων


ΕΠΕΝΔΥΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ

Στις επιχειρήσεις τροφίμων, η ελλιπής εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί την πιο συχνή πηγή επιμόλυνσης των παραγόμενων προϊόντων σε καθένα από τα στάδια της παραλαβής, αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων, επιφέροντας αρνητικές συνέπειες και προβλήματα υγειονομικής φύσεως στην επιχείρηση.

Food Safety TrainingΗ Qualiment με ειδικευμένους και έμπειρους εκπαιδευτές σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια που απευθύνονται σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα τρόφιμα, άμεσα ή έμμεσα.

Οι εκπαιδευτές της Qualiment χρησιμοποιούν όλες τις σύγχρονες μεθόδους για την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων (οπτικοακουστικό υλικό, case studies, ρόλοι, κ.λ.π.).

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκπαιδευτές της Qualiment αξιολογούνται συνεχώς από τους καταρτιζόμενους και τις επιχειρήσεις.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος «ΛΑΕΚ».

Μετατρέποντας την υποχρέωση σε πλεονέκτημα…

Οι επιχειρήσεις τροφίμων, έχουν την υποχρέωση από τη νομοθεσία (Εθνική & Ευρωπαϊκή) να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους που ασχολείται με τον χειρισμό και την επεξεργασία των τροφίμων σε βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Η Qualiment μετατρέπει την υποχρέωση σε πλεονέκτημα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ανοίγουν για το προσωπικό σας ορίζοντες πέρα από την υποχρέωση της νομοθεσίας.

Από ένα σύνολο τριών ενοτήτων εκπαίδευσης έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες και τη στρατηγική της εταιρεία σας.

1) Εκπαίδευση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι επιχειρήσεις τροφίμων  παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων, μαζικής εστίασης καθώς και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αλλαντοποιίας, παραγωγής κρεάτων, εστιατόρια, catering, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.ο.κ έχουν υποχρέωση να εκπαιδεύουν όλο το προσωπικό τους  που ασχολείται με τον χειρισμό και  την επεξεργασία τροφίμων στις αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ένα πλήρες πρόγραμμα με μεγάλο εύρος θεματολογίας όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων είναι η «εκπαίδευση του ΕΦΕΤ επιπέδου 1 σε βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων».

Food_Safety_Training4Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά από εκπαιδευτές και αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ,  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων του ΕΦΕΤ.

Η διάρκεια και το περιεχόμενο των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων ορίζεται από τον ΕΦΕΤ.

Ο ΕΦΕΤ με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων εκδίδει βεβαιώσεις για τη θεματική ενότητα «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων» στους επιτυχόντες, βάσει των αποτελεσμάτων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αξιολογηθεί θετικά στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Η Qualiment διαθέτει εγκεκριμένους εκπαιδευτές και αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΦΕΤ στις βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων.

 

2) Εκπαίδευση υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων Qualiment

Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων και η διαφύλαξη της υγείας του καταναλωτή, αποτελεί ηθική ευθύνη και νομική υποχρέωση όλων των απασχολούμενων σε μια επιχείρηση τροφίμων, από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο που ασχολείται άμεσα ή έμμεσα με τον χειρισμό των τροφίμων.

Food_Safety_Training3Οι κακοί χειρισμοί των εργαζομένων σε μια επιχείρηση τροφίμων που οφείλονται σε ελλιπή εκπαίδευση και κατάρτιση αυτών, αποτελούν κατά κοινή ομολογία τη σημαντικότερη πηγή επιμόλυνσης των παραγόμενων προϊόντων και κατ’ επέκταση την αύξηση πιθανότητας εμφάνισης τροφικών δηλητηριάσεων. Επίσης, η έλλειψη γνώσεων του προσωπικού σε θέματα σωστής αποθηκευτικής πρακτικής ή χειρισμού κατά την επεξεργασία των τροφίμων, μπορεί να αποτελέσει αίτιο απώλειας σημαντικής ποσότητας τροφίμων που ζημειώνει την επιχείρηση. Γι’ αυτό το λόγο η εκπαίδευση όλου του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Η εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας την παραπάνω ανάγκη των επιχειρήσεων τροφίμων, και διαθέτοντας το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, αναλαμβάνει την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, για το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αυτά προσαρμόζονται κατά περίπτωση, και απευθύνονται:

  • Στους ιδιοκτήτες, μέλη της ανώτατης διοίκησης των επιχειρήσεων τροφίμων, που συμμετέχουν ενεργά στον χειρισμό των τροφίμων,
  • Στους προϊσταμένους των τμημάτων, των επιχειρήσεων τροφίμων, που είναι υπεύθυνοι για τους χειρισμούς από προσωπικό των τμημάτων τους,
  • Στο προσωπικό που ασχολείται άμεσα με την παραγωγή και τον χειρισμό τροφίμων,
  • Στο προσωπικό που ασχολείται έμμεσα με την παραγωγή και τον χειρισμό τροφίμων,
  • Στο νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων.

 

Μετά το πέρας των εκπαιδευτικών σεμιναρίων η Qualiment εκδίδει ατομικές βεβαιώσεις παρακολούθησης για τους συμμετέχοντες. Η έκδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης μπορεί να συνδυαστεί και με σχετική αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό σεμινάριο.

 

 

3) Εκπαίδευση στελεχών στη διαχείριση και τήρηση συστημάτων ασφαλείας τροφίμων

Τα στελέχη του τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν αυξημένες ανάγκες εκπαίδευσης αναφορικά με την τήρηση, εφαρμογή και παρακολούθηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Η Qualiment ανταποκρινόμενη στις παραπάνω ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων έχει σχεδιάσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εστιάζει σε μεθόδους σχεδιασμού, εγκατάστασης,  εφαρμογής, τήρησης και παρακολούθησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

 

Ενδεικτικά και μη περιοριστικά οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα:Food_Safety_Training2

  • Να εντοπίσουν τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα πρότυπα των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • Να τεκμηριώσουν τις αναγνωρισμένες απαιτήσεις των προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • Να είναι σε θέση να εντοπίζουν μεθόδους και μηχανισμούς για την ορθή τήρηση, εφαρμογή και παρακολούθηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • Να γνωρίσουν την ιστορία και την φιλοσοφία των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων